ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

26

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

9

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

26

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

26

ตาราง

803

ห้องเรียน
10
ตาราง

27,370

นักเรียน
-246
ตาราง
นร.ม.ต้น

15,474

-380
ตาราง
นร.ม.ปลาย

11,896

134
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3 -38.52

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,407

ครูและบุคลากร

สนง.
1
รร.
1,406
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,407

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า26 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 9 /35%
ขนาดกลาง 11 /42%
ขนาดใหญ่ 2 /8%
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 /15%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 1 /4%
ขนาดที่ 2 3 /12%
ขนาดที่ 3 2 /8%
ขนาดที่ 4 3 /12%
ขนาดที่ 5 11 /42%
ขนาดที่ 6 2 /8%
ขนาดที่ 7 4 /15%
นร.จบการศึกษา (กด + เพื่อดูข้อมูล)
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1305 /65%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 55 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 16 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 3 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 171 /9%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 20 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 353 /18%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 10 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 12 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 37 /2%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 14 /1%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 644 /53%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 19 /2%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 24 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 55 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 6 /0%
สถาบันพยาบาล 2 /0%
สถาบันทหาร 4 /0%
สถาบันตำรวจ 1 /0%
สถาบันอื่น ๆ 335 /28%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 1 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 2 /0%
ภาคการเกษตร 21 /2%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 5 /0%
งานบริการ 2 /0%
รับจ้างทั่วไป 89 /7%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
26 โรงเรียน

10 อำเภอ
เมืองราชบุรี

4 โรงเรียน

ตาราง
โพธาราม

4 โรงเรียน

ตาราง
บ้านโป่ง

4 โรงเรียน

ตาราง
ดำเนินสะดวก

4 โรงเรียน

ตาราง
บางแพ

2 โรงเรียน

ตาราง
จอมบึง

2 โรงเรียน

ตาราง
ปากท่อ

3 โรงเรียน

ตาราง
สวนผึ้ง

1 โรงเรียน

ตาราง
วัดเพลง

1 โรงเรียน

ตาราง
บ้านคา

1 โรงเรียน

ตาราง

5 เครือข่าย
สหวิทยาเขตราชบุรี 1

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตราชบุรี 2

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตราชบุรี 3

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตราชบุรี 4

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตราชบุรี 5

5 โรงเรียน

ตาราง
421 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พัฒนาระบบโดย นายชาคริต ราชนิธยากร